КУРС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

ПЛАНИРАНЕ  НА  ПРОИЗВОДСТВОТО  /  ОПЕРАЦИИТЕ  -  НАЧИНИ,  МЕТОДИ  И  ФОРМИ  ЗА  ПРОИЗВОДСТВЕНО  /  ОПЕРАЦИОННО ПЛАНИРАНЕ

 

1. Планиране на дейността на предприятието

ПРОИЗВ

   Неопределеността и бързите промени на обкръжаващата среда, засилва­щата се конкуренция, ограничеността на ресурсите на фирмите и стремежа им към висока ефективност налагат планирането като задължителна и важна уп­равленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, сред­ствата за достигането им в съответствие с възможностите на фирмата и въз­действията на външната среда и се координират всички дейности на сътруд­ниците на фирмата.

   Планирането е процес, при който ръководството гледа в бъдещето и отк­рива алтернативни начини на действие. Чрез него фирмата определя какво ис­ка да направи, кога и как да го направи и кой конкретно ще го извърши.

   Планирането се осъществява както за всяка отделна дейност, така и за всяко ниво на управление на фирмата.

   Значението на фирмения план може да се търси в следните основни на­соки:

-        планът е ефективен управленски инструмент за вземане на решения. Той посочва в детайли какво трябва да се постигне и как трябва да се постигне и по такъв начин определя насоките и рамките, в които трябва да се вземе всяко управленско решение;

-        планът е ефективен инструмент за оценка на дейността както на фирмата като цяло, така и на всичките й отдели и на персонала. Периодичното сравняване на резултатите с поставените цели и задачи разкрива доколко добре е работено. Това позволява навреме да се предприемат действия за коригиране на слабостите;

-        планът е основа за формирането на система за възнаграждение на персо­нала. Всеки член на персонала на фирмата (или група) получава задължението да изпълни определена задача (и в определен срок), което е необходимо за постигане на поставените в плана цели. Оценката на степента на справяне с поставените задачи е надеждна основа за формиране на справедливо индиви- дуално или групово трудово възнаграждение;

-        планът подпомага мотивирането на мениджърите, участвали в разработ­ването му. Веднъж участвали в създаването на плана, мениджърите от различ­ните нива на управление се чувстват задължени да дават всичко ог себе си за изпълнението му;

-        планът е средство за повишаване квалификацията на мениджърите. Учас­тващите в разработването на плана мениджъри и персонал разбират по-добре отделните компоненти на дейността на фирмата и как те ефективно се съчета­ват. Така те добиват ясна представа за състава и цялостната организация на фирмата, за проблемите и задачите на отделните звена и отдели;

-        планът информира персонала за целите и задачите пред него и е основа за оценка на резултатите им. Планът информира всеки член от персонала към какви цели се стреми фирмата и какво конкретно се очаква да извърши той, как да се оценяват индивидуалните и общите резултати. Сравняването на резулта­тите с поставените цели и задачи позволява на всеки член от персонала през всяко време на плановия период да прави собствена оценка на плодотворността на усилията си, както и на цялостната дейност на фирмата.

   Планирането не свършва със създаването на плана. Той трябва да бъде изпълнен, а по време на изпълнението му обикновено се налага да бъде моди­фициран и усъвършенстван. Ето защо на планирането трябва да се гледа като на процес, а не като на еднократна дейност.

За да прочетете цялото съдържание трябва да сте регистриран в

системата потребител!