КУРС ПО БИЗНЕС ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

Планиране на маркетинговата дейност и продажбите – начини, методи и форми за провеждане на маркетингови изследвания и анализи, проучване и избор на целеви пазари, формулиране на мапкетингови стратегии, изготвяне на маркетингови програми и планове.

              МАРКЕТИНГЪТ В   ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

сже1

1.Същност на маркетинга и ролята му в бизнеса

   Известни са множество определения на маркетинга. Едно от най-използвани­те е това, дадено от Филип Котлър. Според него маркетингът е социален и управ­ленски процес, при който отделните индивиди и групи хора получават това, от което се нуждаят и желаят, чрез създаване, предлагане и размяна на стойностни за тях продукти. Следователно, маркетингът не е само размяна на продукти. При него, първо, се определя кои са реалните и потенциалните потребители на про­дукта на фирмата и се изследват техните потребности и желания. След това, на тази основа се създава подходящ продукт, който да задоволява тези потребности и желания. Тук под продукт се разбира всяка стока, услуга или идея, с която може да се задоволи определена потребност или желание. На отделните етапи от про­цеса на създаването на такъв продукт се преценява доколко той ще съответства на потребностите. Така, например, още в началото на процеса може да се тества концепцията за продукта, като с подробното му описание, чертежи, рисунки и г.н. се запознаят евентуалните потребители и се поиска тяхното мнение. На по-късен етап, когато са разработени отделни прототипи на изделието и преди да започне масовото му производство и разпространение, трябва да се извърши така нарече­ния пробен маркетинг. Това става, чрез пускане на пазара на ограничен брой про­дукти, като те се разпространяват и продажбите им се стимулират по начина, кой­то се предвижда да бъде използван, когато започне масовото разпространение. Това как потребителите ще посрещнат продукта, ще е много показателно за про­изводителя. Ако потребителите не го приемат добре и откажат да го купуват, ще е сигнал, че нещо в него трябва да бъде променено. В такъв случай може дори окон­чателно да се прекрати по-нататъшното производство. Това ще доведе до загуби, но те ще са много по-малки от загубите при масовото производство и разпростра­нение на продукт, който не е потребен на никого.

По такъв начин маркетингът помага да се определи какъв продукт да се произвежда. Самото производство не е негова дейност. След като бъде създа­ден продуктът, е необходимо да се намери и създаде най-подходящата опаков­ка за него, да се помисли за търговска марка, както и да се определи най-под­ходящата му цена. Това са проблеми на маркетинга. При разрешаването им в центъра на вниманието на фирмата отново трябва да са потребителите с тех­ните потребности и желания.

Друг важен маркетингов проблем е как вече разработения! продукт да дос­тигне до евентуалните купувачи. Как да се разпространява и как да се продава, така че да достигне до потребителите навреме и да им се предостави за закупу­ване по най-удобния за тях начин.

Фирмата-производител може сама да се заеме с разпространяването и про­дажбата на продукта си, но може да използва и маркетингови посредници (тран­спортни, търговски и т.н.). При избора на вариант, както и на маркетингов посредник, се изхожда от редица фактори, но най-вече от желанията и удобст­вото на потребителите.

Последната стъпка в маркетинговия процес е стимулирането на продаж­бите на продукта, подпомагащо навлизането и завоюването на пазара. За цел­та се използват различни способи – реклама, персонални продажби, връзки с обществеността и редица други средства за насърчаване на продажбите.

Картината на маркетинговия процес няма да бъде пълна, ако не се отбеле­жи, че на всеки етап от него се държи сметка за външната среда на фирмата. Тя се анализира с цел навременното откриване на заплахите и на благоприятните възможности, които предоставя. Особено внимание се отделя на конкурентите.

Описаното дотук дава представа за маркетинговата концепция. Тя води до достигане на дългосрочните цели на фирмите чрез задоволяване на целеви групи потребители по-добре от конкурентите при съблюдаване на обществе­но-политическото обкръжение.

За да прочетете цялото съдържание трябва да сте регистриран в

системата потребител!