КУРС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1

Същност, развитие, съвременни тенденции и подходи – от управление на входящата логистика до устойчиво управление на цялата верига на доставките…………………………………………………..2 стр.

Глава 2

Участници във веригата на доставките – доставчици на суровини и материали, производители, дистрибутори, клиенти, доставчици на услуги………………………………………………………………18 стр.

Глава 3

Обхват, проблеми и предимства на управлението на доставките – референтни модели, външна и вътрешна логистика, стратегии за дистрибуция и снабдяване, управление на запасите, обмяна на информация и ефект на дългия камшик………………………………………………………………………28 стр.

Глава 4

Снабдяване: закупуване, управление на потреблението, избор на доставчик, договаряне…………………………………………………………………………………………………………….34 стр.

Глава 5

Изграждане на стабилни взаимоотношения, партньорства и вертикална интеграция – начини, методи, средства……………………………………………………………………………………………………………….74 стр.

Глава 6

Аутсорсинг, решения „да произведа или да купя” и виртуални компании – стратегии и методи………………………………………………………………………………………………………………….90 стр.

Глава 7

Управление на запасите от материали, суровини и полуфабрикати – същност, видове запаси и задели, определяне, модели и политики на управление…………………………………………………………………………………………………………..131 стр.

ГЛАВА 1

СЪЩНОСТ,  РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПОДХОДИ – ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ВХОДЯЩАТА ЛОГИСТИКА ДО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ВЕРИГА НА ДОСТАВКИТЕ.

a1

  1. 1.    Развитието на дистрибуцията е свързано с развитието на пазарите.

Най-общо пазарът представлява съвкупност от съществуващите и потенциалните купувачи на стоката. Той се разглежда като съвкупност от хора, които като индивиди и организации имат потребности от продукт в определен продукгов клас и имат способността, желанието и властта да купят тази стока.

Развитието на теорията на дистрибуцията обхваща и основните понятия, свързани с нужди, потребности, търсене, стоки, услуги, размяна, сделка, пазар, пари. Дейността, насочена към удовлетворяване на нуждите и потребностите чрез размяна, която може да се разглежда като акт на получаване от някого на желания продукт, предлагайки нещо в замяна, формира целите на звената в дистрибуционните канали.

Управлението на различните видове потоци – стоково-веществени, парично-финансови,     правно-юридически,         документообороти,

информационни, са свървзани с пазарите.

Въз основа на управлението на различните видове потоци се разграничават следните видове пазари: пазар на стоки; пазар на услуги; пазар на труда; финансов пазар.

За да прочетете цялото съдържание трябва да сте регистриран в

системата потребител!