КУРС ПО РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  – ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА; МРЕЖОВО ПЛАНИРАНЕ (МЕТОДИ СРМ И PERT); ГАНТОВИ ГРАФИЦИ

ПРОЕКТИ

Терминът проект произлиза от латинската дума projectus, която означава “настъпващ”, “напредващ”. Формалната дефиниция за проект е уникално и ограничено във времето начинание. Под уникално се има предвид, че резултатът от проекта е нов продукт или услуга, а ограничено във времето означава, че има предопределени начало и край.

Основни характеристики

   Проектът е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен бюджет и срок. Проект е всяка работа, която трябва да бъде извършена при наличието на ограничени ресурси – време, пари, хора, материали, информация и т.н.

   Най-характерен пример за проект е построяване на сграда, но не се спира само до там – проекти има във всички бизнес сектори.
Рутинните или повтарящи се дейности, не са проект. Проектът е уникален. Не се повтаря никога същия, има начало и край.

   Един проект си има Възложител и Изпълнител. (В случаите на вътрешен проект, двете фигури съвпатадат)

   От това определение могат да се изведат и основните характеристики на всеки проект:

- Уникалност – Изразява се в уникалността на поставените задачи, които от своя страна са резултат от естеството на преследваните цели, а именно създаването на нов и уникален по своя характер продукт или услуга (в рамките на разглежданата организация);

- Изисква реорганизация и преструктуриране на съществуващите организационни ресурси (човешки, материални и финансови);

- Съществува в условия на ограничен бюджет;

- Съществува във фиксиран времеви диапазон (преходност) – Всеки проект се характеризира с начало и край, и в този смисъл той представлява временно начинание. Времевия диапазон на проектите може да варира от няколко месеца до години в зависимост от неговите специфики;

- Подчинен на целите поставени от бизнеса – Най-често проектите обслужват краткосрочни до средносрочни бизнес цели. В случаите на дългосрочни цели обикновено те се декомпозират в няколко средносрочни до краткосрочни цели;

- Съществува в условията на динамика – Резултат от съществуващите ограничения (по време/бюджет) и динамиката, присъща на бизнес средата и бизнес целите;

- Несигурност – Всички до сега посочени характеристики определят несигурността като присъща черта на всеки проект;

- Представлява средство за организационна промяна.

За да прочетете цялото съдържание трябва да сте регистриран в

системата потребител!