КУРС ПО БИЗНЕС ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение…………………………………………………………………………………………………2 стр.

Глава 1 - Предприемачески процес и бизнеспланиране……………………………………23 стр.

Глава 2 - Планиране на маркетинговата дейност на продажбите…………………………74 стр.

Глава 3 - Планиране на производството/операциите……………………………………….107 стр.

Глава 4  - Планиране на доставките………………………………………………………………144 стр.

Глава 5 - Планиране на персонала………………………………………………………………..164 стр.

Глава 6 - Планиране на финансово-икономическите показатели………………………..182 стр.

Глава 7 - Управление на проекти…………………………………………………………………..305 стр.

 

Въведение

 

121

   Пълноправното членство на Р. България в Европейския съюз (01.01.2007 г.) поставя пред бизнеса в България нови изисквания, съобразени с европейс¬ката и световната практика на осъществяване на стопанската дейност в усло¬вия на засилваща се конкуренция в глобален мащаб. Членството на страната в ЕС означава не само възможности за по-голям пазар за продукцията на бъл-гарските фирми, но и по-ожесточена конкуренция. В тези условия предприема¬чите трябва да имат ясна представа за това кои са конкурентните им предимс¬тва, къде са основните им слабости, какви заплахи съществуват на обединения пазар и какви нови възможности им предоставя той.

   През последните години интересът към социално-икономическото явле¬ние “предприемачество” нарасна значително в световен мащаб. Това е резул¬тат от осъзнаването на неговата роля като движеща сила на общественото раз¬витие. Именно предприемаческото, чрез непрекъснатото търсене и въвежда¬не на новости, е в основата на практическото използване на постиженията на научно-техническия прогрес. В резултат се интензифицират социално-иконо-мическите процеси, по-пълно се задоволяват променящите се и нарастващи потребности на хората. Ролята на предприемачеството се засилва и в резултат на процесите на глобализация на стопанския живот. Нараства значимостта на предприемачеството за динамизирането на българската икономика. Всичко това повишава актуалността на теоретичното осмисляне на неговата същност и проблеми. Освен това, специфичните условия на прехода на страната ни към пазарна икономика и прекъснатите предприемачески традиции през годините на планово-административната система на стопанската дейност изискват тран-сфер и творческо адаптиране на опита на индустриално развитите страни в тази сфера с оглед създаване на необходимите условия и предпоставки за ак-тивна предприемаческа дейност.

Същността на пазарната икономика заставя предприемачите да осъщест¬вяват своята дейност в конкурентна среда, в която оцеляват най-подготвените. На неуспех и напускане на бизнеса са обречени дори и най-добрите иноватори, ако не съумеят да осигурят самоиздръжка и рентабилност на своите предпри¬ятия. Това се отнася както за начинаещите, така и за действащите предприема¬чи и ръководители на предприятия. За да избегнат тези опасности и да превър¬нат себе си в успешни предприемачи, а предприятията си в проспериращи и конурентоспособни на вътрешния и на международните пазари, те трябва неп¬рекъснато да повишават икономическата и управленската си квалификация. Отчетен е фактът, че голямата част от новостартиращите предприемачи – дребни собственици, обикновено завършват начинанията си с неуспех, поради липса на достатъчни икономически и управленски знания и непознаване на правилата на конкурентната борба. Без тези знания на неус¬пех е обречено и вътрешнофирменото предприемачество. Освен това, взето е предвид, че и ръководителите на действащите стопански организации трябва да възприемат принципите на предприемаческия мениджмънт и правилата на лоялната конкурентна борба. Без полагането на системни усилия от тяхна страна за създаване на условия за непрестанно търсене на нови възможности и за сво¬евременното им реализиране в ежедневната стопанска дейност, организации¬те им са обречени на застой и постепенно затъване в блатото на посредстве¬ността и финансовите проблеми.

 Обособени са следните по-важни тематични направления:
- мястото и роля¬та на предприемачеството в развитието на икономиката;
- ролята на малкия и средния бизнес;
- оценка на конкурентоспособността на продукцията и на пред¬приятието;
- клъстърния подход за повишаване на конкурентоспособността на предприятията;
- предприемаческия риск и неговото управление при осъщест¬вяването на инвестиционната и иновационна дейност на фирмите;
- икономическата оценка и повишаването на ефективността от използването на дългот¬райните и краткотрайни активи на фирмата;
- управлението на взаимоотноше¬нията на фирмите с финансово-кредитните институции и с държавния бюджет;
- повишаване качеството на продукцията в съответствие с международните стан¬дарти и повишаване конкурентоспособността на фирмите на вътрешния и на международните пазари;
- управлението на фирмените промени в условията на интеграцията на страната в Европейските структури;
- предприемаческата дей¬ност в условията на глобализация и други важни аспекти на икономиката и конкурентоспособността на предприемаческия бизнес.

 

За да прочетете цялото съдържание трябва да сте регистриран в

системата потребител!